Shen Jiawei, Bundeena, New South Wales, 3:53pm, 26 October 2004

Shen Jiawei, Bundeena, New South Wales, 3:53pm, 26 October 2004
R. Ian Lloyd